Meting pony’s bij deelname KNHS-wedstrijden

Misschien bij de meeste bekend maar we willen iedereen attenderen op artikel 30 (met name lid 1, 3 en 4) van het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS betreffende meting pony’s t.b.v. deelname aan KNHS wedstrijden. (Zie de hieronder)

Het hele reglement is te downloaden via de site van de KNHS: Algemeen Wedstrijdreglement 2015

 

Artikel 30 – Meting pony’s ten behoeve van deelname aan KNHS-wedstrijden

1. Alvorens aan KNHS-wedstrijden kan worden deelgenomen met een pony, dient de pony volgens het gestelde in dit artikel te zijn gemeten door een KNHS-ponymeter conform de KNHS-meetprocedure. De KNHS-ponymeter registreert de gemeten hoogte in het paardenpaspoort.
2. De stokmaat van een pony bepaalt in welke categorie de pony ten behoeve van de sport wordt ingedeeld. De KNHS kent vijf categorieën:
• Categorie A: stokmaat tot 117 cm;
• Categorie B: stokmaat van 117 cm tot en met 126,9 cm;
• Categorie C: stokmaat van 127 cm tot en met 136,9 cm;
• Categorie D: stokmaat van 137 cm tot en met 148,0 cm;
• Categorie E: stokmaat van 148,1 cm tot en met 156,9 cm.
• Bij pony’s, die zijn beslagen, wordt na de meting door de KNHS-ponymeter één centimeter afgetrokken van de gemeten hoogte.
3. Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten tussen 1 januari en 1 april
door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert.
4. Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd (weer) in de sport uitgebracht worden, moeten voor aan KNHS-wedstrijden mag worden deelgenomen, alsnog gemeten worden door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert. Het resultaat van deze meting wordt als definitieve meting in het paardenpaspoort geregistreerd.
5. Indien de pony op grond van het resultaat van een (her)meting in een andere categorie wordt ingedeeld, dient vanaf 1 april in de nieuwe categorie te worden gestart.
6. De KNHS-ponymeter stelt vast waar de meting plaatsvindt. Wanneer de KNHS-ponymeter de pony en/of
de omstandigheden ongeschikt vindt voor meting vanwege het onjuist voorbrengen, ongeschikte omstandigheden van terrein of omgeving of om welke andere reden dan ook, zal hij de aanvrager of diens vertegenwoordiger meedelen, dat de pony op een ander moment en onder de juiste condities zal worden gemeten.
7. Teneinde de identiteit van de ter meting aangeboden pony (met behulp van een transponderlezer) vast
te stellen dient de aanvrager voor de meting het paardenpaspoort te overleggen. Wanneer het paardenpaspoort niet kan worden overgelegd, kan geen meting plaatsvinden.
8. Het is verboden het resultaat van de officiële vaststelling van de stokmaat van een pony -alsmede de registratie ervan- te beïnvloeden.
9. Tegen het resultaat van de meting als gevolg waarvan een pony wordt ingedeeld in de categorie A, B, C, D of E, kan door of namens het lid tegen betaling van de kosten voor een hermeting (conform de Tarievenlijst) schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het KNHS-bestuur en wel binnen twee weken na de datum van de desbetreffende meting.
10. De hermeting van een pony, die is ingedeeld in de categorie A, B, C of D, wordt uitgevoerd op een door de KNHS vastgestelde locatie door één of meer KNHS-ponymeter(s), niet zijnde de ponymeter tegen wiens beslissing beroep is aangetekend. De hermeting kan namens de KNHS worden bijgewoond door een waarnemer; daarnaast mag het lid met een vertegenwoordiger bij de hermeting aanwezig zijn. Het resultaat van de hermeting is bindend voor alle partijen. De hermeting van een pony, die is ingedeeld in de categorie E, dient plaats te vinden op de Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit in Utrecht. De hermeting kan namens de KNHS worden bijgewoond door een waarnemer; daarnaast mag alleen het lid met een vertegenwoordiger bij de hermeting aanwezig zijn. Het resultaat van een hermeting is bindend voor alle partijen. In het geval, dat de hermeting leidt tot een wijziging van de categorie, komen de kosten voor rekening van de KNHS. Wanneer de hermeting niet tot een wijziging van de categorie leidt, komen de kosten voor rekening van de aanvrager van de hermeting/het lid.
11. Het tarief van de hermeting is opgenomen in de Tarievenlijst.
12. Wanneer een verzoek tot hermeting wordt gedaan conform het gestelde in artikel 47 lid 9, vindt de hermeting plaats zoals is beschreven in lid 10 van dit artikel. De kosten voor de hermeting worden door de KNHS voldaan.
13. Wanneer een pony uitsluitend wordt uitgebracht in de discipline Endurance behoeft niet te worden
voldaan aan het gestelde in dit artikel.
14. Wanneer wordt deelgenomen aan menwedstrijden met een pony met een schofthoogte van 145 cm t/m 156,9 cm geldt, dat de meethistorie moet zijn opgenomen in het paardenpaspoort, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel. Voor pony’s, die kleiner zijn dan 145 cm, is dit voor de discipline Mennen niet van toepassing. Tevens moeten van alle A-pony’s, die uitgebracht worden in de discipline Vaardigheid met een rijtuig met een spoorbreedte tussen de 110cm. en de 125cm., de meethistorie zijn opgenomen in het paardenpaspoort zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.
15. Tijdens KNHS-wedstrijden wordt gecontroleerd of de benodigde wedstrijddocumenten aanwezig zijn en of de meetgegevens hierin (correct) zijn opgenomen. De deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat aan het gestelde in dit artikel is voldaan wanneer wordt deelgenomen aan KNHS-wedstrijden.